ข่าวกิจกรรม


จัดทำแปลงผลิตข้าวเพื่ออาหารกลางวัน และแปลงเรียนรู้สาธิตข้าว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี

จัดทำแปลงผลิตข้าวเพื่ออาหารกลางวัน และแปลงเรียนรู้สาธิตข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 15:28:22

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 10:14:52

อ่านต่อ...

ติดตามการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์

ติดตามการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 10:10:50

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 10:06:26

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ติดตามแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2566

ลงพื้นที่ติดตามแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 10:00:47

อ่านต่อ...

งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566

งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-02-10 16:08:47

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรม วิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน

วิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:54:53

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว

ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:51:23

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกกรม เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:29:37

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงแขกดำนา 26 กรกฎาคม 2565

ดำนาร่วมกับนักเรียน และคณะครู แปลงเรียนรู้และสาธิตเรื่องข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนำรวจตระเวนชายเดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 14:46:55

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่(คลินิกข้าว) ครั้งที่4 / 2565

ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเลื่อนที่ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 12:03:07

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เฝ้ารับเสด็จเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 11:34:26

อ่านต่อ...