ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญได้เข้าร่วมงานสถาปนาครบรอบ 16 ปีกรมการข้าว

ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 16 ปีกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-16 13:35:32

อ่านต่อ...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-11 15:51:30

อ่านต่อ...

ประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่1/2565

ประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่1/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-11 09:21:36

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานผู้ตัดสินใจให้การรับรองและคณะทำงานผู้ตรวจรับรอง ภายใต้ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (ตลาด Q) ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะทำงานผู้ตัดสินใจให้การรับรองและคณะทำงานผู้ตรวจรับรอง ภายใต้ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (ตลาด Q) ครั้งที่ 2/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-11 09:16:47

อ่านต่อ...

ติดตามงานนิเทศเครื่องจักรเชิงป้องกัน

ติดตามงานนิเทศเครื่องจักรเชิงป้องกัน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-07 09:22:46

อ่านต่อ...

ประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกับผู้ประกอบการโรงสีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกับผู้ประกอบการโรงสีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-07 09:20:07

อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อพิจารณาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ให้แก่ราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงใหญ่” ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อพิจารณาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-07 09:14:16

อ่านต่อ...

จัดเวทีชุมชนของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2565

จัดเวทีชุมชนของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-07 09:11:06

อ่านต่อ...

จัดเวทีชุมชนของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2565

จัดเวทีชุมชนของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-03 14:50:07

อ่านต่อ...

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

ประชุมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-02-28 14:55:55

อ่านต่อ...

ร่วมงานและจัดฐานเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day

ร่วมงานและจัดฐานเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-02-27 22:26:15

อ่านต่อ...

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์คงคลังและวัสดุการผลิตประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์คงคลังและวัสดุการผลิตประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-02-27 22:23:41

อ่านต่อ...