ข่าวกิจกรรมโครงการพระราชดำริ


    กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลปรับปรุงการผลิตข้าวเพื่อ บริโภคในครัวเรือน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่/แปรปรูป

   

   ระหว่างวันที่ 15 - 22 มีนาคม 2565 นายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ หมอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ จำรูญ นักวิชาการเกษตร นางสาววรณัน สีหะหยัก เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ และนายนิติทรัพย์ โสภา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการแปลงใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลปรับปรุงการผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่/แปรปรูป

   วัตถุประสงค์เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาศในการพัฒนาด้านการผลิต

   ข้าว การทดลองลงมือปฏิบัติ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของนักเรียน มีการดำเนินการ 3 กิจกรรม

   1.การแปรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การทำสบู่น้ำนมข้าวหอมมะลิ ประโยชน์ของน้ำนมข้าว มีวิตามิน E ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์

   ช่วยให้ผิวพรรณผ่องใส ช่วยให้ผิวพรรณผ่องใส เต้งตึง และมีซิงค์ ช่วยลดสิว ลดผดผื่นได้ดี

   2.การทำสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ประโยชน์และวิธีการนำไปใช้

   3.กิจกรรมการตอบคำถามรับรางวัล เป็นกิจที่ส่งเสริมความคิด กระตุ้นความจำ และการคิดวิเคราะห์

   ช่วยฝึกให้เด็กมีไหวพริบในการตอบคำถาม

          นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น และตั้งใจเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ใหม่และสามารถนำความรู้ที่ได้

   ไปต่อยอดใช้ในการเรียน การประกอบอาชีพเสริม และเผยแพร่สู่ชุมชนได้

   ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน โรงเรียนเพียงหลวง 9 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน และศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ ตชด พอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ