ปริมาณเมล็ดพันธุ์คงคลัง


    ราคาและปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย