บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    979  

นาย บดินทร์ จันทร์คำ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

045-525677

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว กนกกาญจน์ ละเอียดมาก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

045525677

[email protected]

นางสาว ภิญญาพัชญ์ ตอเสนา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

045525677

[email protected]

นางสาว รุ่งทิวา จอมหงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

045525677

[email protected]

นาย กฤษณพงศ์ จุฬารมย์

พนักงานการเงินและบัญชี

045525677

[email protected]

ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว สุภาภรณ์ จำรูญ

นักวิชาการเกษตร

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

045525677

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย กฤษฎิ์ พุทธาศรี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

045525677

[email protected]

นาย ฐาปนันดร์ เขียวสังข์

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

045525677

[email protected]

นางสาว ศศิฉาย มลีรัตน์

นักวิชาการเกษตร

045525677

[email protected]

กลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์


นาย จักกฤษณ์ ศรไชย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์

045525677

[email protected]

นาย วิชญา อุนาสิทธิ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ

045525677

[email protected]